นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

บริษัทของเราจะเป็นผู้พิจารณา เรื่องร้องเรียน ที่ได้รับทันที และ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่อง ที่ได้รับ การร้องเรียน และ ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม และ ติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผล การดำเนินงานภายในระยะเวลา ที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หากลูกค้า ได้รับปัญหา เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท คลีนส์ ช็อป จำกัด สามารถ แจ้งได้ผ่านช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียน ของบริษัท โดยบริษัทของเรา จะเป็นผู้พิจารณา เรื่องร้องเรียน ที่ได้รับทันที และแจ้งให้ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริง เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการ แก้ไขอย่างเหมาะสม และติดตามผล ความคืบหน้า เป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะแจ้งผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลา ที่เหมาะสมให้ แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน kleenscannabis

หากมีปัญหา สินค้า ร้องเรียนมาที่เรา kleenscannabis ทางเราจะเร่งแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด เพื่อให้ทุกการสั่งซื้อเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง kleenscannabis.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่น ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด

ทางเว็บไซต์ kleenscannabis.com จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม kleenscannabis.com จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงาน ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาท โดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอก ที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับ ข้อพิพาทได้

กรณีมีข้อร้องเรียน ที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือแก้ไขได้ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทางบริษัท ยินดีเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องพิพาทนั้น ๆ ให้เป็นผู้เจรจา และประนีประนอม โดยลูกค้าสามารถแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทางบริษัทฯ ติดต่อเรา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง